https://mobirise.com/

България

Възложител -  « ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД:


- Проекти за колони, съдове , резервоари и топлообменно оборудване;
- Изграждане на 3 броя резервоари за нефт и нефтепродукти 2х50 000 м.куб. и 1х30 000 м.куб;
- Проект за монтаж и обвръзка на нов помпен агрегат позиция Н-106/2 в инсталация „ВД-2 и ТК”;

България

Възложител - ТЕЦ « ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ » ЕООД:

- Разработка на Идеен проект. ТИО. Технически проект и Работен проект за Реконструкция на инсталация за химическа очистка на водата за обезпечаване на съществуващи и бъдещи производства с обезсолена вода и пара, намираща се на територия на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” .

България

Възложител - « ГСИ - БАЛКАНИ - ЛК » ЕООД:

- Проектиране на апарати по задание на фирма “PROSERNAT”  IFP Group Technologies за нефтени прлатформи в Северния Ледовит Океан.

България 

Възложител – «БМФ ПОРТ БУРГАС » ЕАД: 

Обект: Привеждане на системите за измерване, в съответствие с изискванията на ЗАДС, Наредба № 3
от 19.02.2010 г. и Заповед № ЗАМ-114/26.03.2010 на Агенция Митници. 

Италия

Възложител - « ТЕХНИП »:

- Работен проект за обект: Комплекс за преработка на тежки остатъци – “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

Руска Федерация

Възложител - ООО « ЛУКОЙЛ - НИЖЕГОРОДНИИНЕФТЕПРОЕКТ»:

- Обект „Стоково-суровинен склад СУГ“ ООО „Ставролен“;
Работен Проект за Реконструкция на НПЗ ТПП „Когалымнефтегаз”;
Инженерингови услуги за експертиза на проектни решения при разработка на FEED – Обект: Ямама, Западная Курна-2, Република Ирак;
Създаване на 3D модел в AVEVA PDMS на Инсталация забавено коксуване (5100) «Комплекс на нефтепереработващи и нефтохимически заводи».

Руска Федерация

Възложител - ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ»: 

- Проект за "Газова безопасност на Кокуйското находище" и "Реконструкция на инсталацията за очистка на нефтения газ (сероочистка) с повишаване  на мощностите за очистка на природния газ от „Кокуйското находище”.

Руска Федерация

Възложител - ООО «СТАВРОЛЕН »:

Проект за „Системата за противопожарна защита на обекти от общезаводско стопанство" ООО „Ставролен”.

Румъния

Възложител - АО «ПЕТРОТЕЛ - ЛУКОЙЛ»:

Разработване на проект за оптимизация потреблението на топлоенергия за преход от три типа на два типа пара, подавана от ТЕЦ в АО „Петротел-ЛУКОЙЛ”;
- Главен изпълнител на услуги по проектиране на обекти;
- Увеличаване на енергийната ефективност на база оптимизация на схемата за топлообмен в инсталация ХОБ;
Оптимизация на процеса абсорбция – десорбция на амини на инсталация DGRS.

България

Възложител - « ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД:

Строителство на нова пещ П101 и котел-утилизатор в инсталация АД-4, производство АВД.
Проекта се намира в процес на разработка и се изпълнява в качеството на подизпълнител на "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

България

Възложител - « КАОЛИН» ЕАД:

Цех за калциран Каолин
- Преизчисляване на съществуваща ротационна пещ за калциниране на каолин;
- Изграждане на нова технологична линия за производство на калциниран каолин за покритие на покриви и пълнител.
Проекта се намира в процес на разработка.

България

Възложител - « СОЛВЕЙ СОДИ» АД - Девня:

Обследване на естакада клон 700, 700А и 700Б
Към момента проекта се намира в процес на разработка.