Web Page Generator

ПЪЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

Наличието на висококвалифицирани специалисти по всички специалности ни позволява да извършваме пълно проектиране на нови или реконструкции на съществуващи обекти, предвиждащо синхронизирано разработване на всички необходими проектни части (от идейния проект до комплексните противопожарни мерки и/или мерки за защита от корозия), а също така и авторски надзор по време на СМР (строително-монтажни работи) и пусконаладъчните работи.