https://mobirise.com/

БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД

е  сертифицирана по "Системата за управление на качеството" - стандарт ISO 9001:2015, с което се гарантира на клиентите едно постоянно най-високо ниво на предлаганите продукти и услуги, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетвореността на клиентите ни.

Качеството на работа е всеобщо задължение в „Бургаснефтoпроект”ООД, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители. Висшето ръководство на организацията напълно осъзнава задължението си да развива и поддържа внедрената Системат за управление. Ние също така съзнаваме, че развитието и успеха ни зависят от убедеността и доверието на нашите възложители в способността ни да гарантираме пълно задоволяване на очакванията им за високо качество на услугите, които изпълняваме.