Site Maker

ISO 9001:2015 в БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД

Системата за управление е основен фактор за просперитета на фирмата. Освен, че повишава сериозно конкурентноспособността, внедряването и ефективното използване на системата за управление базирана на ISO 9001 води до намаляване на производствените разходи, увеличение на производителността при намалена себестойност, нарастване на печалбата и елиминиране на неефективните бизнес процеси.

Предимствата за фирмата са многопосочни:
•Подобряване на постиженията и производителността на организация,
•По-добро определяне на целите на организацията и очакванията на клиентите ни,
•Нарастване на удовлетвореността на клиентите,
•Доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано,
•Доказване на сегашните и потенциялните клиенти способностите на организацията,
•Разширавяне на пазара или запазване на пазарни дялове,
•Повишаване компетентността на служителите,
•Насърчаване на инвеститорите,
•Получаване на национално и международно признание,
•Възможност за конкуренция с по-големи организации.

Като доказателство за нашия професионализъм и за нашата компетентност в работата си ние се задължаваме:
◦Постоянно да поддържаме сертифицираната система за управление на качеството, като ежегодно я проверяваме и отчитаме изпълнените цели за подобряване на качеството;
◦Да разширяваме пазарния дял на организацията, проверявайки качеството на нашите услуги (проекти) и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите; проучваме мнението на клиентите за изпълняваните от нас услуги чрез създаване на условия за пряк контакт с тях, избягвайки конфликти на интереси и приемаме поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
◦Да провеждаме иновационна политика в проектирането, отчитайки съвременните техническите достижения, изискванията на възложителите, при спазване на законодателните разпоредби и международните критерии за качество, безопасност и намален екологичен риск;
◦Да организираме системно обучение на служителите и ги стимулира за непрекъснато повишаване на квалификацията им в съответствие с постоянно нарастващите изисквания;
◦Да създаваме и поддържаме добра работна атмосфера, с цел, мотивация на работниците и служителите които са се доказали като професионалисти и активно участвуват в прилагането на системата за управление на качеството. Помагаме на всички служители да откриват и използуват възможностите за повишаване на качеството на работата им при оптимално използуване на наличните ресурси;
◦Да установяваме и отстраняваме грешки и източници на такива в работата ни, с цел ограничаване на рекламациите.